VIRTUS  VII.V
VIRTUS 5.jpg

VIRTUS 

VII - V

Acrylic on paper

35 cm x  50cm